Knjiga pismohrane 

Usluge vezane za arhivsko i dokumentarno gradivo:

         - Savjetovanje pri opremanju pismohranama

         - Savjetovanje/Izrada Lista popisa arhivskog i dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja

         - Savjetovanje/Provođenje postupka izlučivanja gradiva

         - Savjetovanje/Izrada zbirnih evidencija i u „papirnatom” i u XML obliku ...

         - Pretvaranje knjigovodstvenih isprava u elektronički zapis

 

 

Sve usluge definirane su Zakonima i Pravilnicima u nastavku

 

01.

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018) 11.07.2018

02.

Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)

03.

Uredba o zaštiti podataka (GDPR)

04.

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)

05.

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15)

06.

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)

07.

Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02)

08.

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04)

09.

Pravilnik o dopunama pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN106/07)

10.

Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama ( NN 93/04)

11.

Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim i brojčanim oznakama stvaraoca i primalaca akata (NN 38/88)

12.

Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)

13.

Pravilnik o provedbi općeg poreznog zakona (NN45/19)

14.

Pravilnik o pretvaranju knjigovodstvenih isprava koje se čuvaju u izvornom pisanom obliku u elektronički zapis (NN 76/19)